Włącz się

Nasza działalność oparta jest w dużej mierze
o wolontariat, a więc bezpłatne, świadome, 
bezinteresowne działanie na rzecz innych.